Bản công bố sản phẩm của Bộ Y tế

Các sản phẩm SoTha-Di, SoMa-Di và DaDay-Di đã được đăng kí công bố sản phẩm của Bộ Y tế. Chứng nhận đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm